Kas mes?
Esame charizmatinė evangelinio tikėjimo bendruomenė.

Mes tikime:

Dievas
Dievas yra vienas trijuose Asmenyse: Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia (Mato 28:19).

Biblija
Biblija (Šventas Raštas) yra neklystantis Dievo Žodis, užrašytas Šventosios Dvasios įkvėptų autorių. Bibliją sudaro 66 (“kanoninės”) knygos. Iš jų: 39 – Senojo Testamento, 27 – Naujojo Testamento knygos. Visi kiti raštai, negali būti vertinami ir pastatomi lygiais su Šventuoju Raštu. Biblijos negali paneigti joks kitas autoritetas, nors jį lydėtų antgamtiniai pasireiškimai (Galatams 1:6-9). Mes gyvename Naujojo Tespamento laikotarpiu, kuris turi geresnius pažadus (Hebrajams 8:6).

Sukūrimas
Dabartinis Pasaulis buvo sukurtas per šešias dienas Dievo žodžiu (Pradžios 1 sk.).

Žmogus
Pirmasis žmogus Adomas ir Ieva buvo sukurti pagal Dievo atvaizdą ir panašumą (Pradžios 1:26-27).

Nuodėmė. Mirtis
Pirmasis žmogus Adomas ir Ieva nusidėjo. Nuodėmė tapo priežastimi žmogaus atskyrimo nuo Dievo ir Amžinojo Gyvenimo. Mirtimi Biblija vadina atskyrimą nuo Gyvenimo šaltinio – Dievo. (Efeziečiams 2:1; 4:18) Prakeikimas dėl žmogaus neklusnumo atėjo į visą Žemę. (Pradžios 3 sk.)

Jėzaus (Mesijo) gimimas
Jėzus Kristus, būdamas Dievu (Jono 1:1), tapo Žmogumi (Jono 1:14). Jėzus gimė iš Šventosios Dvasios per mergelę Mariją, todėl Jis vienu metu buvo ir Žmogaus ir Dievo Sūnus (Luko 1:35). Jėzus buvo Marijos pirmagimis sūnus (Luko 2:6). Vėliau ji su Juozapu susilaukė kitų sūnų ir dukterų (Mato 13:55-56).

Jėzaus auka. Išteisinimas tikėjimu
Jėzus, gimęs Žmogumi be nuodėmės, nė karto nenusidėjo. Išsaugojęs teisumą prieš Dievą Tėvą Jis prisiėmė visos žmonijos kaltes ir tapo nuodėme veitoje mūsų (2 Korintiečiams 5:21), kad nusidėjėliai, patikėję jo darbu ant kryžiaus, gautų teisumo dovaną (Kolosiečiams 2:14). Dievo teisumas įgyjamas malone, be įstatymo darbų, tai nepelnyta Dievo dovana (Romiečiams 3:20-25).

Jėzaus prikėlimas iš numirusių
Jėzus, atlikęs atpirkimą, trečią dieną buvo prikeltas iš mirties (Mato 28:1-7, Morkaus 16:1-6, Luko 24:1-7, Jono 20:1-17). Prisikėlusiam Jėzui atiduota visa valdžia (Mato 28:18, Efeziečiams 1:20-23, Filipiečiams 2:9-11, Hebrajams 1:3-4, Apreiškimo 1:17-18).

Jėzus – vienintelis tarpininkas
Jėsus yra vienintelis tarpinikas tarp Dievo ir Žmogaus. Nėra duota kito būdo žmonėms išsigelbėti (Jono 14:6, Ap. darbai 4:12). Tik Jėzaus vardu mes ateiname pas Dievą bei meldžiamės.

Gimimas iš Naujo (iš Dvasios). Nauja prigimtis
Asmuo, patikėjęs ir priėmęs Jėzaus auką, gimsta iš Dvasios į Dievo karalystę (Jono 3:3:8, Jono 1:12-13, 1 Petro 1:23, Romiečiams 10:9-10) ir gauna naują, nenuodėmingą prigimtį. Tikinčiojo dvasia susijungia su Dievu, su Šventąja Dvasia (1 Korintiečiams 6:17, 2 Korintiečiams 5:17). Tai vienintelis būdas įeiti į Dievo karalystę. Tikintysis gauna įsūnystės Dvasią  (Romiečiams 8:15, Galatams 4:6).

Atpirkimas iš prakeikimo
Jėzus paėmė dėl nuodėmės į žmogaus gyvenimą atėjusį prakeikimą (Galatams 3:13-14). Tai neįvytksta automatiškai, bet per proto atnaujinimą, Dievo valios pažinimą ir tikėjimą (2 Petro 1:2-4, 1 Petro 2:24, 1 Korintiečiams 8:9).

Šventoji Dvasia
Vietoje Jėzaus Dievas Tėvas pasiuntė į tikinčiojo gyvenimą kitą Guodėją – Dievą Šventąją Dvasią (Jono 14:16-17), kuris moko mus ir atskleidžia tiesą (Jono 14:26, Jono 16:7-14). Tikintysis yra užanspauduojams Šventąja Dvasia (Efeziečiams 1:13, 4:30).

Šventosios Dvasios krikštas
Tikintysis priėmęs (pasinardinęs į) Šventąją Dvasią aprengiamas Jėga iš aukštybių ir yra įgalinamas atlikti tuos pačius darbus kaip ir Jėzus savo žemiškajame tarnavime (Jono 14:12, Ap. darbai 1:8, 2:1-4). Ši dovana prieina visiems, įtikėjusiems (Ap. darbai 2:38).

Vandens krikštas (pasinardinimas į Jėzų)
Žmogaus atsigręžimą į Dievą turi lydėti vandens krikštas (baptizo gr.) – panardinimas į vandenį (Mato 28:19, Morkaus 16:16), sąmoningas tikėjimo aktas, tikinčiojo atsidavimo Dievui išorinis paliudijimas (1 Perto 3:21).  Tai yra susitapatimas su Jėzaus mirtimi ir prisikėlimu naujam gyvenimui (Romiečiams 6:3-11).

Paskutinė vakarienė
“Viešpaties vakarienė” yra Jėzaus paliktas įsakymas tikintiesiems, kaip jo mirties už mus priminimas, bei Naujosios Sandoros skelbimas (Jono 6:53-58, Mato 26:26-28, Morkaus 14:22-24, Luko 22:19-20, 1 korintiečiams 11:23-26)

Šventumas
Dievas trokšta mūsų šventėjimo, kas yra atsiskyrimas nuo šio pasaulio, to kas netyra, per Jo apvalantį Žodį ir Dvasią (1 tesalonikiečiams 5:23, Apreiškimas Jonui 22:11, 1 petro 1:15-16, 1 Petro 1:22, Žydams 12:14).

Kristaus pagrindinis paliepimas
Jėzus paskyrė savo Bažnyčiai tęsti Jo pradėtą misiją – su ženklais ir stebuklais skelbti išgelbėjimo Evangeliją bei padaryti Jo mokiniais kiekvieną, kas priims Gerąją naujieną. Tai pagrindinis, svarbiausias Jėzaus nurodymas tikintiesiems (Apaštalų d. 1:8, Morkaus 16:15-20, Mato 28:19-20).

Bažnyčios paėmimas, mirusiųjų prikėlimas
Prieš antrajį Jėzaus atėjimą į žemę mirusieji Kristuje bus prikelti. Kartu su gyvaisiais Kristuje visų kūnai bus pakeisti. Visi kartu bus pakelti ore kad susitiktų su Jėzumi.  (1 korintiečiams 15:20-23, 15:51-53; 1 tesalonikiečiams 4:13-17).

Antrasis Jėzaus atėjimas
Jėzus sugrįžta į žemę antrą kartą, kad valdytų ją kaip Karalius kartu su visais savo šventaisiais. Tikime, kad gyvename kartoje, kurios metu išsipildys Jėzaus grįžimo pažadas (Luko 21:20-36, Mato 24:27-42, Apreiškimo 11:15).

Tūkstantmetė karalystė
Jėzus valdys žemėje kaip karalius kartu su Jo šventaisiais 1000 metų (Apreiškimo 20:1-6).

Amžinybės teismas
Po 1000 metų visi, kurių vardai neįrašyti Gyvenimo knygoje, bus prikelti ir stos Amžinybės teismui, kur bus nuteisti pagal savo darbus. Šėtonas, pragaras ir visi, kurių vardai neįrašyti Avinėlio Gyvenimo knygoje bus įmesti į ugnies ežerą (Apreiškimo 20:7-15).

Viskas nauja
Po 1000 karalystės ir Amžinybės Teismo Dievas sukurs viską naują, kur daugiau nebus mirties… (Apreiškimo 21-22 sk.)