Užrašyk regėjimą aiškiai ant plokščių, kad jį galėtų perskai­tyti prabėgantis. Regėjimas yra skirtam laikui, bet galiausiai jis kalbės ir nemeluos. Jei jis uždelstų – lauk, nes jis tikrai išsipildys ir nevėluos. (Hab 2:1-2)
1. Laikas. Tikime, kad esame karta, kurioje Jėzus sugrįžta. Prieš Jam ateinant, Jis pasiims savo nuotaką – bažnyčią, su kuria grįžęs valdys žemėje 1000 metų kaip karalių Karalius. Iki to turime išpildyti bažnyčiai skirtą pašaukimą, kaip ir Viešpats Jėzus išpildė savo tam laikui skirtą misiją pirmojo atėjimo metu.
2.
Tikslai. Kaip kristaus bendruomenė turime Jo pavedimą:
1) Su Dievo jėga, ženklais bei stebuklais skelbti Evangeliją (Mk16:15-20).
2) Padaryti Jėzaus mokiniais (panašiais į Jį) tuos, kurie priims Jo liudijimą (Mt 28:18-20).
3. Bažnyčios statymo pamatai (Mt 16:18-19):
1) Malda (1Tim 2:1-4, Kol 1:9, Ef 1:16-19, Ef 3:14-20, Ef 6:12-20).
2) Evangelizmas (Rom 1:16).
3) Mokymas (Ef 4:10-16).
4) Bendrystė (Ap.d 2:42).
5) Vienybė bendruomenėje (Ap.d 4:32).
6) Įtaka visuomenėje per dominavimą dvasiniame pasaulyje (Mt16:19).
7) Regimas Dievo jėgos demonstravimas, Jo šlovės apreiškimas per bažnyčią (Jn 14:12-13).
8) Sielų derliaus nuėmimas (Mt 24:14).
4. Pergalė asmeniniuose gyvenimuose. Stiprus narys – stipri bažnyčia (1 Pt 2:5, Kol 3:1-5)
1) Asmeninis kiekvieno ryšys su Dievu. Bendravimas su Šv. Dvasia per maldą ir Žodį.
2) Laisvė nuo pasmerkimo, nuodėmės, baimių, ligų ir kt.
3) Pergalė finansuose, laisvė nuo skurdo ir godumo.
4) Kristaus atlikto darbo suvokimas. Nugalėtojo sąmonė.
5) Jėzaus – tarno charakteris. Tarnavimas kitiems.
6) Tapatybės suvokimas: Jėzuje, Jo kūne, visuomenėje. Sūnaus sąmonė.
7) Asmeninių pašaukimų Dieve atradimas ir įgyvendinimas Jo Dvasios jėga.
8) Kiekvieno pasirengimas Jėzaus grįžimui.
Po to Aš išliesiu savo dvasios ant kiekvieno kūno. Jūsų sūnūs ir dukterys pranašaus, seniai sapnuos sapnus ir jaunuoliai matys regėjimus. Taip pat ant vergų ir vergių tomis dienomis išliesiu savo dvasios. (Joel 2:28-29)
Vidurnaktį pasigirdo šauksmas: ‘Štai jaunikis ateina! Išeikite jo pasitikti!’ (Mt 25:6)

 … Tavo palikuonys užims savo priešų vartus… (Pr 22:17)